Sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

Nhằm đảm bảo quyền tự định đoạt tài sản của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân, pháp luật Việt Nam cho phép vợ, chồng được quyền thỏa thuận về chế độ tài sản. Đồng thời, pháp luật cũng cho phép vợ, chồng có quyền sửa đổi bổ, sung thỏa thuận đó.

Có được phép sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng hay không?

Khoản 1 Điều 49 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định: “Vợ chồng có quyền sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản”. 

Theo đó, pháp luật cho phép vợ, chồng có quyền sửa đổi bổ sung thỏa thuận để phù hợp với ý chí, nguyện vọng của mình và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Về hình thức: việc sửa đổi, bổ sung thỏa thuận cũng như việc xác lập mới nội dung thỏa thuận phải tuân thủ theo quy định tại Điều 47 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Do đó, khi sửa đổi, bổ sung cũng phải tuân theo những hình thức chặt chẽ, phải được lập thành văn bản và phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Về hậu quả pháp lý, việc sửa đổi, bổ sung nội dung chế độ tài sản của vợ chồng thông qua việc sửa đổi một phần hoặc toàn bộ nội dung đã thỏa thuận  không làm chấm dứt chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận mà chỉ làm thay đổi một số nội dung theo thỏa thuận của vợ chồng trước đó. 

Đồng thời, việc sửa đổi, bổ sung chỉ làm thay đổi các quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản của vợ, chồng theo thỏa thuận mà không làm thay đổi các quyền và nghĩa vụ về tài sản của vợ, chồng đối với bên thứ ba có liên quan.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.