Tài sản hình thành trong tương lai có thể là di sản thừa kế không?

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người chết cho những chủ thể được quyền thừa kế. Tài sản của người chết được gọi là di sản. Vậy tài sản hình thành trong tương lai có thể là di sản thừa kế không?

Di sản thừa kế có bao gồm tài sản hình thành trong tương lai không?

Theo Điều 612 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

Di sản

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Theo đó, người được thừa kế sẽ được chia các tài sản từ người chết để lại, bao gồm:

Tài sản riêng của người đã chết

Phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Theo Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về tài sản như sau:

Tài sản

  • 1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.
  • 2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Dẫn chiếu theo khoản 2 Điều 108 Bộ luật Dân sự 2015 quy định tài sản hình thành trong tương lai bao gồm:

Tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai

  • 2. Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm:
  • a) Tài sản chưa hình thành;
  • b) Tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch.

Theo đó, căn cứ quy định trên thì tài sản hình thành trong tương lai được xem là 01 loại tài sản của di sản thừa kế.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.