Tài sản sau khi chồng mất là tài sản chung hay riêng?

Theo quy định của pháp luật thì tài sản chung của vợ chồng là tài sản do vợ và chồng trong thời kỳ hôn nhân tạo dựng lên. Vậy nếu tài sản hình thành sau khi chồng không may chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết được xác định tài sản chung hay riêng?

Sau khi vợ,chồng mất thì tài sản được chồng,vợ tạo lập sau đó là tài sản chung hay riêng?

Theo khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau: 

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung”. 

Khoản 13 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 định nghĩa về thời kỳ hôn nhân: “13. Thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân.” 

Theo quy định tại Điều 65 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014: “Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết”. 

Như vậy, quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng chấm dứt từ thời điểm người còn lại mất.

Đồng thời, căn cứ theo Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định tài sản riêng của vợ, chồng thì tài sản hình thành ngoài thời kỳ hôn nhân được coi là tài sản riêng vợ hoặc chồng. 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.