Thành viên trong gia đình có được công bố di chúc không?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân để lại tài sản cho người khác sau khi mình chết. Vậy, sau khi người để lại di chúc qua đời thì thành viên trong gia đình có được công bố di chúc hay không?

1.  Ai là người công bố di chúc?

Điều 647 BLDS 2015 quy định về việc công bố di chúc như sau:

  • 1. Trường hợp di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng thì công chứng viên là người công bố di chúc.
  • 2. Trường hợp người để lại di chúc chỉ định người công bố di chúc thì người này có nghĩa vụ công bố di chúc; nếu người để lại di chúc không chỉ định hoặc có chỉ định những người được chỉ định từ chối công bố di chúc thì những người thừa kế còn lại thỏa thuận cử người công bố di chúc.
  • 3. Sau thời điểm mở thừa kế, người công bố di chúc phải sao gửi di chúc tới tất cả những người có liên quan đến nội dung di chúc.
  • 4. Người nhận được bản sao di chúc có quyền yêu cầu đối chiếu với bản gốc của di chúc.
  • 5. Trường hợp di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng hoặc chứng thực”.

Như vậy, theo quy định trên thì người công bố di chúc có thể là:

  • Công chứng viên
  • Thành viên trong gia đình
2. Người thực hiện công bố di chúc là thành viên trong gia đình được không?

Theo quy định tại Điều 647 BLDS như đã phân tích ở phần trên thì trường hợp người để lại di sản chỉ định một người trong thành viên gia đình thực hiện công bố di chúc thì thành viên đó có nghĩa vụ công bố di chúc.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.