Thỏa thuận cho một người làm đại diện phần di sản thừa kế có được không?

Người thừa kế là người được hưởng các quyền và nghĩa vụ do người chết để lại sau thời điểm mở thừa kế. Trên thực tế có trường hợp những người thừa kế thỏa thuận cho một người làm đại diện phần di sản thừa kế.

Tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có quy định:

  • “4. Trường hợp nhiều người được thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà những người được hưởng thừa kế có văn bản thỏa thuận chưa phân chia thừa kế và đề nghị cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện đối với toàn bộ diện tích đất, tài sản gắn liền với đất để thừa kế thì cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện đó. Văn bản thỏa thuận phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật…”

Như vậy, trường hợp này các đồng thừa kế có thể lập một bản thỏa thuận cho một người làm đại diện phần di sản thừa kế. Văn bản thỏa thuận phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trên Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện, dòng tiếp theo ghi “Là người đại diện của những người được thừa kế gồm:… (ghi lần lượt tên của những người được thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất).

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.