Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có phải công chứng không?

Theo quy định thì việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải lập thỏa thuận. Vậy, thỏa thuận này có phải công chứng không?

1. Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Khoản 1 Điều 96 Luật HN&GĐ quy định thì thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải có các nội dung:

– Thông tin đầy đủ về bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ;

– Cam kết thực hiện các quyền, nghĩa vụ;

– Việc giải quyết hậu quả trong trường hợp có tai biến sản khoa; hỗ trợ để bảo đảm sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ trong thời gian mang thai và sinh con, việc nhận con của bên nhờ mang thai hộ, quyền và nghĩa vụ của hai bên đối với con trong trường hợp con chưa được giao cho bên nhờ mang thai hộ và các quyền, nghĩa vụ khác có liên quan;

– Trách nhiệm dân sự trong trường hợp một hoặc cả hai bên vi phạm cam kết theo thỏa thuận.

2. Có cần phải công chứng không?

Khoản 2 Điều 96 Luật HN&GĐ quy định: “Thỏa thuận về việc mang thai hộ phải được lập thành văn bản có công chứng. Trong trường hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng. Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý.

Trong trường hợp thỏa thuận mang thai hộ giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ được lập cùng với thỏa thuận giữa họ với cơ sở y tế thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì thỏa thuận này phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế này.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.