Thủ tục để vợ đứng tên trên đất là tài sản chung của vợ chồng?

Quan hệ hôn nhân theo quy định của pháp luật sẽ phát sinh nhiều vấn đề pháp lý liên quan, trong đó có việc đứng tên tài sản. Vậy, làm sao để vợ đứng tên trên đất là tài sản chung của vợ chồng?

Chồng muốn để vợ đứng tên trên đất của vợ chồng

Căn cứ quy định tại Điều 38 Luật HN&GĐ như sau:

  • “1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
  • 2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
  • 3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này”

Theo đó, trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Nếu vợ chồng không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Như vậy, khi vợ đứng tên trên đất là tài sản chung của vợ chồng cần phải xem xét 02 trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: để người vợ đứng tên nhưng vẫn là tài sản chung vợ chồng. Lúc này, tài sản chung nhưng để người vợ đứng tên trên thì phải làm thủ tục điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Trường hợp 2: chuyển từ tài sản chung vợ chồng sang tài sản riêng của vợ hoặc của chồng thì phải lập thành văn bản thỏa thuận chia tài sản chung và văn bản này có thể được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.