Tiền lương hưu là tài sản riêng hay chung của vợ chồng?

Việc xác định đâu là tài sản chung; tài sản riêng của vợ chồng; cũng như các quyền và lợi ích đối với khối tài sản này rất phức tạp. Có một câu hỏi đặt ra là: Tiền lương hưu là tài sản riêng hay tài sản chung?

Lương hưu của vợ chồng có được coi là tài sản riêng hay không?

Điều 11 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định cụ thể về tài sản riêng khác của vợ, chồng theo quy định của pháp luật:

“ 1. Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

  1. Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.
  2. Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.”

Quyền nhân thân được quy định trong BLDS là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Quyền nhân thân bao gồm 2 loại là quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản. Quan hệ nhân thân gắn với tài sản là quan hệ về những giá trị nhân thân mà khi xác lập thì làm phát sinh quan hệ tài sản.

Đối chiếu các quy định trên thì quyền hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội nói chung luôn gắn liền với nhân thân của người được hưởng. Bởi nó gắn liền với cá nhân và không thể chuyển giao cho người khác. Chế độ hưu trí chỉ chấm dứt khi người được hưởng chế độ chết.

Do đó, tiền lương hưu của vợ, chồng được xác định là tài sản riêng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.