Trốn tránh nghĩa vụ bằng thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân thì bị xử lý gì?

Vợ chồng có quyền thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân để thuận tiện cho việc chiếm hữu, sử dụng những tài sản này. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận nhằm trốn tránh nghĩa vụ thì bị xử lý như thế nào?

1. Khi nào được chia tài sản chung của vợ chồng?

Căn cứ Điều 38 Luật HN&GĐ quy định về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau:

“Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.”

Như vậy, việc chia tài sản chung của vợ chồng không được thuộc vào các trường hợp tại Điều 42 Luật này.

2. Thỏa thuận chia tài sản chung nhằm trốn tránh nghĩa vụ

Theo khoản 2 Điều 42 Luật HN&GĐ quy định, việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

  • Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;
  • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;
  • Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;
  • Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;
  • Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;
  • Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, vợ chồng thỏa thuận chia tài sản chung để trốn tránh nghĩa vụ luật định sẽ thuộc trường hợp bị vô hiệu và các bên có nghĩa vụ vẫn phải tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.