Vợ chồng không chung hộ khẩu có được cùng đứng tên trên sổ đỏ không?

Hiện nay, có nhiều trường hợp vợ chồng đã kết hôn nhưng chưa tiến hành nhập hộ khẩu, vậy khi hai vợ chồng mua đất thì sổ đỏ được ghi như thế nào?

1. Vợ chồng không chung hộ khẩu có làm sổ đỏ được không?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

“4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người”.

Theo điểm c khoản 1, Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

“c. Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình; địa chỉ thường trú của hộ gia đình;

Như vậy, nếu vợ chồng muốn ghi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hộ gia đình thì vợ chồng bà phải có chung hộ khẩu.

Trường hợp muốn ghi tên của hai vợ chồng là chủ sở hữu chung đối với tài sản là quyền sử dụng đất thì không cần phải chung hộ khẩu nhưng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải ghi tên cả hai vợ chồng vào bên nhận chuyển nhượng.

2. Vợ chồng không chung hộ khẩu có được cùng đứng tên trên sổ đỏ không?

Hiện nay, có nhiều trường hợp vợ chồng đã kết hôn nhưng chưa tiến hành nhập hộ khẩu, vậy khi hai vợ chồng mua đất thì sổ đỏ được ghi như thế nào?

3. Vợ chồng không chung hộ khẩu có làm sổ đỏ được không?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

“4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người”.

Theo điểm c khoản 1, Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

“c. Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình; địa chỉ thường trú của hộ gia đình;

Như vậy, nếu vợ chồng muốn ghi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hộ gia đình thì vợ chồng bà phải có chung hộ khẩu.

Trường hợp muốn ghi tên của hai vợ chồng là chủ sở hữu chung đối với tài sản là quyền sử dụng đất thì không cần phải chung hộ khẩu nhưng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải ghi tên cả hai vợ chồng vào bên nhận chuyển nhượng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.