Vợ chồng thì có quyền và nghĩa vụ ngang nhau không?

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ, chồng sau khi đã thực hiện các quy định của pháp luật về kết hôn, nhằm chung sống với nhau và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Trong hôn nhân vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.

Được coi là vợ chồng hợp pháp khi nào?

Căn cứ khoản 1 và khoản 5 Điều 3 Luật HN&GĐ 2014 quy định như sau:

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Như vậy, nam nữ nếu đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và  đã đăng ký kết hôn hợp pháp tại cơ quan có thẩm quyền thì được công nhân là vợ chồng hợp pháp.

Vợ chồng hợp pháp có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình không?

Căn cứ Điều 17 Luật HN&GĐ 2014 quy định về bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng như sau:

Bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng

Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan.

Theo đó, vợ chồng hợp pháp đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.