Vợ có phải trả nợ khi chồng thua cá độ bóng đá không?

Hành vi cá độ bóng đá bị pháp luật hình sự nghiêm cấm nhưng vẫn nhiều người sa đọa vào, nhiều trường hợp còn dẫn đến vỡ nợ, nợ nần không có khả năng chi trả. Trong tình huống này thì liệu người vợ có chịu trách nhiệm liên đới trả khoản nợ với chồng không?

Nguyên tắc giải quyết nợ của vợ chồng

Pháp luật quy định nguyên tắc giải quyết nợ được xác định trên nghĩa vụ chung và nghĩa vụ riêng của vợ chồng theo Điều 37, 45 Luật HN&GĐ 2014 như sau:

Nợ riêng dù nợ từ trước, trong hay sau thời kỳ hôn nhân thì người xác lập khoản nợ phải tự trả.

Nợ chung thì dù xuất phát từ ý chí của vợ hoặc chồng hay cả hai thì cả hai vợ chồng đều phải cùng trả. Trách nhiệm liên đới trả nợ được đặt ra với các trường hợp cụ thể gồm:

  • Đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình
  • Khoản vay do một trong hai bên xác lập nhưng có sự ủy quyền của đối phương.
  • Các khoản thuộc về nghĩa vụ đối với tài sản chung của vợ chồng.

Vấn đề xác định trách nhiệm người vợ trong việc trả nợ cá độ bóng đá cho người chồng hay không cũng dựa trên nguyên tắc giải quyết nợ như trên.

Trường hợp này người chồng sử dụng khoản nợ vào mục đích cá nhân (cá độ bóng đá) và vỡ nợ dẫn đến mất khả năng thanh toán. Người chồng không có trực tiếp/gián tiếp sử dụng số tiền nợ phục vụ nhu cầu gia đình. Trong trường hợp đó khoản nợ này sẽ được coi là nợ riêng, là nghĩa vụ riêng của người chồng và người vợ không có nghĩa vụ cùng người chồng trả nợ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.