Mua tài sản sau khi kết hôn là tài sản chung hay tài sản riêng?

Việc xác định quyền sở hữu tài sản trong hôn nhân rất quan trọng để tránh những tranh chấp xảy ra về sau. Bài viết này sẽ cho biết mua tài sản sau khi kết hôn là tài sản của ai?

1. Tài sản của vợ chồng có mấy loại chế độ? 

Căn cứ quy định tại Điều 28 Luật HN&GĐ, vợ chồng có quyền lựa chọn hai loại chế độ tài sản gồm:

  • Chế độ tài sản theo luật định;
  • Chế độ tài sản tự thỏa thuận.
2. Tài sản mua sau khi kết hôn được pháp luật quy định như thế nào?
  • Trường hợp 1: Vợ chồng có thỏa thuận về tài sản

Theo khoản 1 Điều 40 Luật HN&GĐ:

  • “Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác…

Và theo khoản 2 Điều 43 Luật này:

  • “Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng.”

Như vậy, nếu theo chế độ tài sản thỏa thuận tức là đã xác định được phần tài sản riêng của mỗi người. Khi đó, mua tài sản sau khi kết hôn bằng tài sản riêng cũng được xác định là tài sản riêng của người đó.

  • Trường hợp 2: Vợ chồng theo chế độ tài sản luật định

Lúc này tài sản sẽ được xác định theo nguyên tắc sau: tài sản được tạo ra, xác lập trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung, chỉ trong trường hợp vợ/chồng chứng minh được đó là tài sản riêng do mình tạo ra trong thời kỳ hôn nhân (được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng) thì mới được xem là tài sản riêng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.