Có được dùng tài sản riêng khi tài sản chung không đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu của gia đình?

Theo pháp luật vợ chồng có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Vậy, vợ chồng có phải lấy tài sản riêng để đáp ứng nhu cầu này không?

Khi tài sản chung không đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu của gia đình thì có được dùng tài sản riêng của vợ/chồng không?

Điều 37 Luật HN&GĐ thì vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau:

  • Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
  • Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
  • Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
  • Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
  • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;
  • Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Điều 30 Luật này quy định quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình như sau:

  • Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.
  • Trường hợp vợ chồng không có tài sản chung hoặc tài sản chung không đủ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ, chồng có nghĩa vụ đóng góp tài sản riêng theo khả năng kinh tế của mỗi bên.

Như vậy, vợ chồng có thể lấy tài sản riêng để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.