Đã có con rồi thì có được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không?

Việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là nhằm để xác nhận tình trạng của người yêu cầu là chưa đăng ký kết hôn tại thời điểm xác nhận. Vậy, đối với trường hợp người đã con nhưng muốn xin giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân thì có được không?

Người đã có con thì có được quyền yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không?

Căn cứ theo Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về đăng ký kết hôn như sau:

“Điều 9. Đăng ký kết hôn

  • 1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.
  • Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.
  • 2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.”

Theo đó, việc đăng ký kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

Như vậy, tại thời điểm xác định tình trạng hôn nhân, người yêu cầu không có quan hệ hôn nhân hợp pháp với bất kỳ ai thì được xác định là đang độc thân. Do đó, việc đã có con không đồng nghĩa người đó đang trong mối quan hệ hôn nhân hợp pháp.

Bởi vậy, dù có con nhưng nếu tại thời điểm đó người này chưa kết hôn với ai thì có thể xin xác nhận độc thân.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.