Người chết chưa trả nợ tiền quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế phải làm gì?

Pháp luật đất đai cho phép thừa kế quyền sử dụng đất mà người chết chưa trả nợ tiền quyền sử dụng đất. Khi đó, người nhận thừa kế phải làm gì?

Khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại thừa kế chưa trả nợ tiền quyền sử dụng đất thì xử lý như thế nào?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 12 Thông tư 76/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2018/TT-BTC quy định ghi nợ nghĩa vụ tài chính như sau:

  • “Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:
  • 3. Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, trên cơ sở hồ sơ cho phép tách thửa, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển nhượng. Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế.”

Như vậy khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người thừa kế phải trả nợ tiền quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về thừa kế.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.