Có thể thực hiện khai nhận thừa kế đối với đất nằm trong khu quy hoạch không?

Có một số trường hợp cha mẹ sở hữu mảnh đất nằm trong khu quy hoạch, muốn lập di chúc để lại cho con cháu. Vấn đề đặt ra là có thể thực hiện khai nhận thừa kế đối với đất nằm trong khu quy hoạch không?

Đất nằm trong khu quy hoạch có thể thực hiện thủ tục khai nhận thừa kế không?

Căn cứ theo Điều 49 Luật Đất đai 2013, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định:

“Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ vào quy định nêu trên,  có thể thực hiện khai nhận di sản thừa kế đối với mảnh đất nằm trong khu quy hoạch.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.